Galeria Leto

Założona przez Martę Kołakowską gale­ria LETO, miała swą inau­gu­ra­cję w czerwcu 2007 roku. Przez ponad 3 lata w gale­rii odbyło się ponad 45 wystaw zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych. Bogaty i mię­dzy­na­ro­dowy pro­gram dzia­łal­no­ści gale­rii wykra­cza poza ramy mediów i nur­tów pla­su­jąc się na gra­nicy sztuki współ­cze­snej i muzyki. Poprzez czer­piący z róż­nych dzie­dzin sztuki pro­gram oraz kom­plek­sową opiekę kura­tor­ską gale­ria LETO sku­tecz­nie pro­muje naj­cie­kaw­sze zja­wi­ska sztuki współ­cze­snej ugrun­to­wu­jąc ich miej­sce na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie arty­stycz­nej. W maju 2011 gale­ria LETO prze­nio­sła sie­dzibę na ulicę Mińską (Warszawa-Grochów).